Consultatie op internet over vaststellen landelijke normen elektromagnetische straling

U kunt tot 12 april 2018 reageren op de overweging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om landelijk normen voor elektromagnetische velden (EMV) vast te leggen.

Deze overweging staat in het Actieplan Digitale Connectiviteit. Met een consultatie op internet peilt EZK of hier ook behoefte aan is.

Welke normen voor EMV gelden er nu?

Op aanbevelen van de Europese Unie hanteert Nederland nu de blootstellingslimieten die in 1998 zijn vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Deze normen staan in het Antenneconvenant. Ook zijn ze opgenomen in de productnormen voor zendmasten en mobiele telefoons. Deze normen gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom is toezichthouder en doet steekproefsgewijs metingen. Tot nu toe blijft de straling overal ruim onder wat is toegestaan.

Verschil EMV-normen nu en landelijk vastleggen EMV-normen

Als het ministerie van EZK na de consultatie besluit de EMV-normen landelijk vast te leggen, dan worden deze EMV-normen in de nationale wetgeving opgenomen.