Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt het Antennebureau alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Antennebureau en uw persoonsgegevens

Wilt u een melding doen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het formulier staat vermeld welke gegevens het Antennebureau gebruikt en waarvoor.

Het Antennebureau gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw e-mailadres ingevuld om de nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt het Antennebureau uw gegevens alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Antennebureau gebruikt gegevens voor opsporing

Het Antennebureau kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens Antennebureau

Het Antennebureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).