Effecten straling en gezondheid

De elektromagnetische straling van antennes kunnen een opwarmend effect hebben op het lichaam. Andere effecten op de gezondheid zijn niet aangetoond. Sommige mensen melden wel klachten over de gezondheid zoals hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid.

Opwarming door antennes

Het opwarmende effect van antennes kan risico's geven voor de gezondheid. Daarom zijn er blootstellingslimieten om te voorkomen dat de elektromagnetische velden van antennes ons teveel opwarmen. Antenne-eigenaren moeten zich hieraan houden. Agentschap Telecom doet regelmatig metingen op verschillende plekken in Nederland en controleert of de blootstellingslimieten niet worden overschreden.

Andere effecten

Andere effecten op de gezondheid dan opwarming zijn niet aangetoond. Toch komt het voor dat mensen diverse klachten toeschrijven aan antennes. Denk aan hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid. Wetenschappelijk is er geen verband aangetoond tussen elektromagnetische straling en dergelijke klachten.

Elektrogevoeligheid

Sommige mensen ervaren klachten zoals hoofdpijn, spierpijn en/of gewrichtspijn als zij in de buurt komen van elektromagnetische bronnen. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) heeft hierover het kennisbericht Elektrogevoeligheid geschreven.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad stelt in een advies aan de Tweede Kamer dat een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes en negatieve gezondheidseffecten niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is. Tegelijk zijn negatieve gezondheidseffecten niet uit te sluiten. De gezondheidsraad adviseert doorlopend onderzoek te blijven doen, onder andere naar 5G. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden heeft hierover een eerste indruk geschreven.
 

Elektromagnetische straling geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend

Het internationale agentschap voor onderzoek naar kanker (IARC) van de World Health Organization (WHO) heeft in 2011 elektromagnetische straling beoordeeld als mogelijk kankerverwekkend. Reden hiervoor was een onderzoek waarin een mogelijke samenhang is gevonden tussen mobiel bellen en hersentumoren. IARC geeft hierbij aan dat de uitkomsten van het onderzoek onzeker zijn en meer onderzoek nodig is. Dit staat in het rapport IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans van 31 mei 2011 (pdf, 251 kB).

Veldsterkte

De straling van een antenne geeft een bepaalde veldsterkte. Hoe groter de afstand tot de antenne, hoe lager de sterkte van dit veld en hoe minder u blootstaat aan straling.

Bij de straling van een mobiele telefoon speelt ook mee of de telefoon goed bereik heeft. Bij goed bereik hoeft de mobiele telefoon minder hard te zenden en is de veldsterkte lager. Als een school bijvoorbeeld een WiFi netwerk aanlegt, is het praktisch dat de afstand tussen de WiFi bronnen en de gebruikers zo klein mogelijk is. Dat geeft een betere verbinding en een langere gebruiksduur van de telefoonbatterij.

Zendmasten staan op veilige afstand

Antenne-installaties staan vaak op gebouwen of op vrijstaande masten in onze directe woonomgeving. Een antenne-installatie is altijd zo opgesteld dat u niet te dicht bij een antennepaneel kunt komen. Hierdoor worden op de plek waar u woont de blootstellingslimieten niet overschreden. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe antenne-installatie wordt altijd rekening gehouden met de antennes die er al staan. Hierop houdt Agentschap Telecom toezicht. Op onze kaart Locaties antennes in Nederland ziet u waar antennes staan.

Veilig werken bij zendmasten

Werkt u vanwege uw beroep langere tijd voor een antennepaneel? Informeer dan hoe dit op een veilige manier kan. Monet - het samenwerkingsverband van mobiele operators in Nederland - geeft informatie en tools over veilig werken bij antennes.

Uw werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Voor werkgevers is er de praktijkgids ‘Elektromagnetische velden in arbeidssituaties’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en de besluiten die hierbij horen.

Onderzoeksorganisaties gezondheidseffecten antennes

Brengt wereldwijd de gezondheidszorg in kaart. Zij stelt normen en standaarden vast voor het bevorderen van de gezondheid. Ook de elektromagnetische straling valt hieronder.

Adviseert de regering en het parlement over de volksgezondheid en gezondheidsonderzoek. Zij beoordelen ook de risico’s van elektromagnetische velden.

Geeft bij vragen of zorgen in de samenleving duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en duidt wetenschappelijke onderzoeken. In dit kennisplatform zitten onder andere de GGD en het RIVM.

Werkt aan de verbetering van de gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Coördineert ook het onderzoeksprogramma elektromagnetische velden en gezondheid.