Rol en taken Antennebureau

Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

U kunt bij ons terecht met vragen over antennes. Ook geven wij voorlichting op locaties en organiseren wij cursussen voor professionals.

De hoofdthema's waarover wij voorlichting geven:

 • Waar worden antennes voor gebruikt?
 • Welke wet- en regelgeving speelt een rol bij (plaatsing van) antennes?
 • Wat is bekend over de gezondheidseffecten van antennes?

Het Antennebureau maakt deel uit van Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Onderzoek doelgroepen en informatiebehoefte

Het Antennebureau heeft in 2017 onderzoeksbureau SAMR een informatiebehoefte en doelgroepenanalyse laten uitvoeren. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van verschillende doelgroepen en hun specifieke informatiebehoefte over antennes. Een aantal adviezen is inmiddels uitgevoerd. Zo is de website vernieuwd en is er een speciale pagina voor gemeenten. Het Antennebureau onderzoekt de mogelijkheid of het aantal veldsterktemetingen uitgebreid kan worden.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

De belangrijkste conclusies uit het eindrapport Informatiebehoeften doelgroepen Antennebureau (PDF, 1,01 MB) van SAMR van juni 2017 zijn:

 1. Een gebeurtenis of informatie van buiten creëert een informatiebehoefte bij burgers die er standaard niet is. Bijvoorbeeld bij de plaatsing van een zendmast in de buurt of berichten in het nieuws.
 2.  Er zijn vier doelgroepen als het gaat om de houding tegenover ‘straling’. Ruim de helft is niet bezorgd over straling (57%). Twijfelende burgers (32%) maken zich wel eens zorgen, maar verbinden er  verder geen acties aan. Ongeruste burgers (6%) doen zelf iets om de straling te verminderen. Een vierde groep is zeer bezorgd (3%) en maakt zich grote zorgen om de straling om hen heen. De twee laatste groepen staan niet of nauwelijks open voor informatie waaruit blijkt dat antennes veilig geplaatst kunnen worden.
 3. Burgers verwachten met name proactief geïnformeerd te worden door hun gemeente in geval van antenneplaatsing in de buurt.
 4. Twijfelende, ongeruste en zeer ongeruste burgers stellen een veldsterktemeting in en rondom de woning op prijs.

 Betrokken ministeries bij de regels over antennes

Wij vertegenwoordigen 4 ministeries die betrokken zijn bij de regels over antennes:

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt de aanleg van netwerken voor mobiele communicatie mogelijk. Daarbij houdt het rekening met gezondheid, leefmilieu en veiligheid. Daarnaast houdt dit ministerie toezicht op de veiligheid van gebruikte apparatuur voor deze netwerken.
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Ook gaat dit ministerie over het beleid voor elektromagnetische velden en gezondheid.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van werknemers die bij antennes werken.
 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het C2000 netwerk: het mobiele communicatienetwerk van de Nederlandse hulpdiensten.