Kabinetsreactie op advies Gezondheidsraad over 5G en gezondheid staat online

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad concludeert het kabinet in haar brief aan de Tweede Kamer dat niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan de frequentiebanden, die ook voor 5G gebruikt (zullen) worden, de gezondheid kunnen schaden.

Deze frequenties zijn al jaren in gebruik en dat heeft volgens de Gezondheidsraad niet geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid.

De kamerbrief over Kabinetsreactie Gezondheidsraad over advies 5G en gezondheid van 20 november 2020 is opgesteld door de ministeries Infrastructuur en Waterstaat, Medische Zorg en Sport en Economische Zaken en Klimaat.

Wat het kabinet doet met de adviezen van de Gezondheidsraad over 5G en gezondheid

 • Het kabinet zal de nieuwste ICNIRP-richtlijnen (maart 2020) voor blootstellingslimieten in Nederland hanteren. Deze worden vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Inmiddels loopt er een consultatie over de wijziging van het frequentiebesluit 2013 voor het vaststellen van landelijke regels voor elektromagnetische velden.
   
 • De telecomsector en de Rijksoverheid onderschrijven het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) en hebben afgesproken de blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden zo laag als redelijkerwijs mogelijk toe te passen. Het ALARA-principe staat ook in het Antenneconvenant.
   
 • De Rijksoverheid blijft de blootstelling aan elektromagnetische velden voor, tijdens en na de uitrol van 5G monitoren. Dit is in lijn met de toezichtstaak van Agentschap Telecom. Agentschap Telecom houdt toezicht op de blootstellingslimieten en doet veldsterktemetingen door het hele land. De resultaten van deze veldsterktemetingen staan in het Antenneregister.
   
 • Het kabinet zal inzetten op meer onderzoek. Het kabinet ziet geen reden om meer onderzoeksresultaten af te wachten voor het gebruik van de 26 GHz-band. Dit omdat in de nieuwste ICNIRP-richtlijnen de blootstellingslimieten voor de hogere frequenties zijn aangevuld om de gezondheidsbescherming verder te borgen. Daarnaast is er volgens de World Health Organization (WHO), de Europese Commissie en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat het gebruik van de 26 GHz-band negatieve gezondheidseffecten oplevert. De Gezondheidsraad heeft dit ook bevestigd.
   
 • Mocht op enig moment uit onderzoek blijken dat sprake is van nadelige gezondheidseffecten, dan zal het kabinet maatregelen treffen.