Veiligheid zendmasten radiozendamateurs

De door de Europese Unie aanbevolen norm voor elektromagnetische straling van antennes voor mobiele communicatie, geldt ook voor de antennes van radiozendamateurs.

Optelsom elektromagnetische straling moet onder de norm blijven

Net als de antennes voor mobiele telefonie, gebruiken antennes van radiozendamateurs elektromagnetische straling om informatie te verzenden. Om ervoor te zorgen dat mensen geen negatieve effecten ondervinden van de straling van antennes, hanteert Nederland de door de Europese Unie aanbevolen norm, de zogenoemde ICNIRP-blootstellingslimieten.

De optelsom van alle elektromagnetische straling, inclusief de signalen van antennes van zendamateurs, moet onder deze blootstellingslimieten blijven.Toezichthouder Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterktes steekproefsgewijs door heel Nederland. Overal in Nederland ligt de gemeten veldsterkte van antennes ongeveer een factor 10 onder de strengste blootstellingslimiet van 28 volt per meter (V/m).

Alle veldsterktemetingen die in opdracht van het Antennebureau zijn gedaan, zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau.

Een radiozendamateur zendt niet continu, waardoor er niet 24 uur per dag sprake is van elektromagnetische straling.

Meten elektromagnetische straling bij zendmast radiozendamateur

Af en toe krijgt het Antennebureau de vraag of er gemeten kan worden bij de antenne van een radiozendamateur omdat omwonenden zich zorgen maken. Om zo’n meting te kunnen doen is medewerking van de radiozendamateur nodig. Dit omdat een radiozendamateur niet continu zendt, waardoor er niet 24 uur per dag sprake is van elektromagnetische straling. Het contact leggen als omwonende met een radiozendamateur blijkt soms lastig waardoor de omwonende vaak afziet van een meting.

De meest recente meting bij een antenne van een radiozendamateur is van 25 oktober 2017. Uit deze meting blijkt dat de elektromagnetische straling ruim onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m blijft. De meetresultaten leest u in het rapport veldsterktemeting gemeente Valkenswaard 2017 (PDF, 477 KB).