Antennebureau alles over antennes

Telecommunicatiewet

De wet- en regelgeving voor de telecommunicatiesector is opgenomen in de Telecommunicatiewet. Hierin worden de hoofdregels waaraan telecommunicatiebedrijven zich moeten houden, omschreven. Het ministerie van Economische Zaken maakt het voorstel voor de inhoud van deze wet.

De Europese Unie (EU) bepaalt voor een groot deel de telecommunicatieregelgeving in de Europese lidstaten. Op deze manier wil de EU de goede positie van Europa op de telecommunicatiemarkt behouden en verstevigen. De Nederlandse telecommunicatieregelgeving is dan ook grotendeels gebaseerd op de Europese richtlijnen.

Inhoud wet en handhaving

In de Telecommunicatiewet zijn regels opgenomen over zeer veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over frequentiebeleid, nummerbeleid, marktregulering, consumentenbescherming, randapparaten, privacybescherming, veiligheid en handhaving.

Agentschap Telecom houdt toezicht op de handhaving van de Telecommunicatiewet. Zij richt zich vooral op een goed gebruik van frequenties, bijvoorbeeld voor mobiele telefonie. De ACM is de andere toezichhouder. De Autoriteit Consument en Markt, is een ZBO (Zelfstandig BestuursOrgaan). Deze onafhankelijke publieke toezichthouder is belast met het toezicht op mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. 

Site-sharing

In de Telecommunicatiewet is ook de verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten geregeld. Het delen van antenne-opstelpunten wordt site-sharing genoemd. Wil een operator een antenne plaatsen op/aan een bouwwerk dat in eigendom is van één van de andere operators, dan moet er onderling op technisch, constructief, financieel en juridisch gebied afstemming gezocht worden. Meestal gaat het bij site-sharing om een antennemast die door de ene operator is gebouwd en waar een andere operator zijn installatie in hangt.

Bij site-sharing zijn mobiele operators in principe verplicht te voldoen aan verzoeken van andere operators tot het medegebruik van antenne-opstelpunten. De eigenaar van het desbetreffende bouwwerk kan het medegebruik in het algemeen alleen weigeren wanneer het op technische bezwaren stuit, zoals storing van de gebruikte frequenties, te weinig beschikbare ruimte of tekort aan draagkracht van de installatie.

De verplichting tot site-sharing is opgenomen in artikel 3.24 lid 1 van de Telecommunicatiewet:

“De gebruikers van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen frequentieruimte, zijn over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten. Hierbij worden in ieder geval de technische mogelijkheden in acht genomen.”

Site-sharing en C2000

Op basis van bovenstaand artikel van de Telecommunicatiewet is in het Frequentiebesluit 2013 (FB2013) artikel 27 lid 1 opgenomen: "Bij ministeriële regeling wordt frequentieruimte als bedoeld in artikel 3.24, eerste lid, van de wet, aangewezen."
De ministeriële regeling die in artikel 27 FB2013 wordt vermeld is de Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten. In artikel 1 van deze regeling is bepaald dat alleen de opstelpunten voor gebruik van frequentieruimte die is vergund voor openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken, onder de verplichting tot medegebruik vallen.
De aanbieders van de niet openbare telecommunicatie netwerken (zoals bijvoorbeeld C2000) hebben geen verplichting tot site-sharing en kunnen dit dus weigeren. Overigens heeft het rijk, vanuit haar behoefte om rijkseigendommen beschikbaar te stellen als antenne-opstelpunt, afspraken gemaakt om het plaatsen van antennes aan C2000 masten te vergemakkelijken.

Gemeentelijke autonomie

Een eventuele verplichting voor gemeenten om mee te werken aan de plaatsing van zendinstallaties, c.q. de uitvoering van de verleende licenties, is niet opgenomen in de Telecommunicatiewet. Sterker nog, de wet respecteert de gemeentelijke autonomie volledig en kent de verplichting voor licentiehouders/telecomaanbieders om hun zenders/ontvangers zoveel mogelijk te combineren, zodat gemeenten niet worden geconfronteerd met een woud aan zendmasten.