Antennebureau alles over antennes

Nationaal Antennebeleid

Er is een toenemende maatschappelijke behoefte aan netwerken voor draadloze communicatie in Nederland. Het kabinetsbeleid is erop gericht draadloze communicatie te stimuleren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende plekken voor antenne-installaties zijn. Nederland kan echter niet onbeperkt gevuld worden met nieuwe antennes. Er moet ook rekening worden gehouden met het leefmilieu, de volksgezondheid en de veiligheid. Daarom is het Nationaal Antennebeleid opgesteld.

Het doel van het Nationaal Antennebeleid is het binnen duidelijke kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor antenneopstelpunten.

Het Nationaal Antennebeleid is gericht op drie beleidsthema’s:

  • het aanpassen van relevante wet- en regelgeving;
  • het meer in evenwicht brengen van de vraag naar en het aanbod van opstelpunten;
  • de communicatie en informatieverspreiding.

Om er voor te zorgen dat netwerken voor mobiele communicatie snel gebouwd kunnen worden, heeft de rijksoverheid er in het Nationaal Antennebeleid voor gekozen een groot gedeelte van de antenne-installaties omgevingsvergunningvrij te maken.

Ruimtelijk beslag

Het beleid met betrekking tot het ruimtelijk beslag van antenne-installaties (de locaties waar antennes (kunnen) worden neergezet) is gericht op twee doelen. Aan de ene kant de beperking van de behoefte aan opstelpunten door bijvoorbeeld het bevorderen van site-sharing (het delen van elkaars antennemasten). Aan de andere kant het genereren van zo veel mogelijk geschikte opstelpunten door het beschikbaar stellen van rijksobjecten voor plaatsing van antenne-installaties.

Verantwoordelijkheid overheden

De verantwoordelijkheden van de diverse overheden zijn ook in het Nationaal Antennebeleid vastgelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordeningaspecten. Ook is I&M verantwoordelijk voor de beoordeling en normstelling met betrekking tot de effecten van elektromagnetische velden op mens en milieu.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakt de aanleg van netwerken voor mobiele communicatie mogelijk.

Daarnaast houdt Agentschap Telecom, als agentschap van het ministerie EZ, toezicht op de veiligheidsaspecten van gebruikte apparatuur voor mobiele netwerken. Het agentschap geeft daarbij ook de benodigde vergunningen uit voor het gebruik van frequenties die nodig zijn voor de draadloze en mobiele toepassingen. Het Antennebureau, het informatie- en voorlichtingsbureau van de overheid over antennes, is onderdeel van Agentschap Telecom.

Bij omgevingsvergunningplichtige antennes is de gemeente verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en bouwkundige procedures conform de Wabo en het Bouwbesluit.