Antennebureau alles over antennes

Werken in de buurt van antennes

Dakdekkers, glazenwassers maar ook onderhoudsmonteurs van windturbines kunnen tijdens hun werk dicht in de buurt van antennes komen. Denk aan antennes voor mobiele communicatie, tv en radio. Om onnodige opwarming door elektromagnetische velden te voorkomen zijn er voor werknemers aparte blootstellingslimieten opgesteld. Er zijn geen schadelijke effecten aangetoond door blootstelling aan elektromagnetische velden, zolang onderstaande blootstellingslimieten gehanteerd worden. Voor werknemers zijn de limieten hoger dan voor het algemeen publiek. Ze worden namelijk geacht goed geïnformeerd te zijn over de risico's. Daarnaast zijn de limieten minder streng voor werknemers omdat er bijvoorbeeld geen kinderen tussen zitten.

Blootstellingslimieten
Frequentieband Algemeen publiek Werknemers
10-400 MHz 28 V/m 61 V/m
700 MHz 36 V/m 79 V/m
800 MHz 39 V/m 85 V/m
900 MHz 41 V/m 90 V/m
1800 MHz 58 V/m 127 V/m
2000 MHz en hoger 61 V/m 137 V/m

Veilige afstand bij antennes

Een antennepaneel voor mobiele communicatie zendt elektromagnetische velden uit in een bundel, vergelijkbaar met een zaklamp. Recht voor een antennepaneel is de veldsterkte het hoogst. Hoe verder van de antenne, hoe lager de veldsterkte. Werken in de buurt van een antennepaneel is achter, boven of onder de antenne altijd veilig op een afstand van 10 centimeter. Aan de voorkant, recht in de zendbundel, kan wel binnen enkele meters de blootstellingslimiet worden overschreden. Moet u langere tijd dichtbij de antenne in de hoofdbundel aan het werk? Neem dan veiligheidsmaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door het vermogen te verminderen of de antenne tijdelijk uit te laten schakelen.

Voor elektromagnetische velden is niet alleen de veldsterkte, maar ook de tijd dat een persoon wordt blootgesteld van belang. Het passeren van een antennepaneel is altijd veilig wanneer dit niet langer duurt dan één minuut. Verder mag over een periode van zes minuten de gemiddelde veldsterkte waaraan een werknemer wordt blootgesteld niet hoger zijn dan de blootstellingslimiet. Dat betekent dat kortstondige blootstelling boven de limiet is toegestaan, zolang gedurende zes minuten de gemiddelde veldsterkte onder de limiet blijft.

Meer informatie over veilig werken bij antennes

Wanneer er langere tijd gewerkt wordt vlak voor een antenne is het belangrijk om afspraken te maken met de eigenaar van de antenne. Deze kan bijvoorbeeld het signaal tijdelijk verminderen of uitzetten. De eigenaar van het gebouw weet van wie de antenne-installatie is. Beide partijen hebben vaak ook afspraken gemaakt over voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoudswerkzaamheden in de buurt van de antenne-installatie. Meer informatie over veilig werken bij antennes is te vinden op de website van Monet, het samenwerkingsverband van mobiele operators in Nederland.

Meten van veldsterkte

Wilt u ergens laten meten? Het meten en berekenen van elektromagnetische velden is een vak. Huur alleen een deskundige in met kennis van de omgeving, meetmethoden, meetapparatuur en de geldende limieten. Lees voor meer informatie het kennisbericht 'Meten van elektromagnetische velden, een vak apart' van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Aan de hand van de bepaalde gegevens kan de veldsterkte ook berekend worden. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp 'Berekenen elektromagnetische velden' op onze website.

Antenneregister

In het Antenneregister kunt u vinden waar in de omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Verder is er detailinformatie te vinden over de hoogte, hoofdstraalrichting, de veilige afstand voor het algemene publiek, het vermogen waarmee wordt uitgezonden en de gebruikte frequentie. Goed om te weten is dat antennes van bijvoorbeeld veiligheidsdiensten niet in het Antenneregister staan. De eigenaar van het gebouw behoort te weten van wie een antenne is en om wat voor soort antenne het gaat.

Praktijkgids voor werkgevers

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek.

Werkgevers en werknemers bepalen zelf hoe zij dat in hun eigen situatie vormgeven met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staan de geïnventariseerde risico’s en het plan van aanpak om die risico’s te voorkomen of te beperken.

Er is voor werkgevers een praktijkgids 'Elektromagnetische velden in arbeidssituaties' over elektromagnetische velden op de werkvloer. De gids is uitgebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staat op het Arboportaal. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en de besluiten die hieraan gerelateerd zijn. Op het Arboportaal vindt u alles over arbeidsomstandigheden. Handige tips en tools voor het maken van een RI&E zijn te vinden op de website van het RI&E Steunpunt. Zie de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Arbobesluit

Per 1 juli 2016 is de Europese richtlijn voor werken bij elektromagnetische velden in het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen. De limieten of actieniveaus waar het Arbobesluit naar verwijst staan in bijlage III van de Europese richtlijn 2013/35/EU. Deze vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Referentieniveaus en actieniveaus

ICNIRP maakt bij de blootstellingslimieten onderscheid tussen zogenaamde basisrestricties en referentieniveaus. Reden hiervoor is dat referentieniveaus makkelijker te meten zijn. Ze verwijzen naar de basisrestricties. De basisrestricties zijn de maximale waarden die direct in verband gebracht kunnen worden met een gezondheidseffect en worden uitgedrukt in watt per kilo. Referentieniveaus worden uitgedrukt in volt per meter. De basisrestricties voor werknemers worden in het Arbobesluit 'grenswaarden voor blootstelling' genoemd. De referentieniveaus voor werknemers worden in het Arbobesluit 'actieniveaus' genoemd. Kijk voor meer uitleg over het verschil tussen basisrestrictie en referentieniveau bij de uitleg over de SAR-waarden.